HírekT Á J É K O Z T A T Ó csatornaszolgáltatás igénybevételéről és bejelentési kötelezettségéről


Díjcsoport_2.jpg

Tisztelt Felhasználónk! Értesítjük Önt, hogy Duka, Kissomlyó, Nemeskeresztúr, Karakó, Kemenespálfa településeken 2020. december 15-től Részvénytársaságunk végzi a csatornaszolgáltatást.


T Á J É K O Z T A T Ó
csatornaszolgáltatás igénybevételéről és bejelentési kötelezettségéről

Tisztelt Felhasználónk!

Értesítjük Önt, hogy Duka, Kissomlyó, Nemeskeresztúr, Karakó, Kemenespálfa településeken 2020. december 15-től Részvénytársaságunk végzi a csatornaszolgáltatást.

A COVID-19 járványhelyzetre tekintettel, felhasználóink és munkavállalóink egészségének megőrzése érdekében kérjük, hogy a csatornahálózatra való rácsatlakozást az alábbiak szerint jelentse be Társaságunkhoz.

Levelünk együtt megküldjük a Közszolgáltatási szerződés mellékletét képező „Szennyvízelvezető rendszerre való rácsatlakozás bejelentése”, valamint az „Igénylőlap locsolás miatti szennyvíz mennyiség elszámolása” nyomtatványunkat, melyet kérünk teljeskörűen kitöltve és aláírva az alábbi lehetőségek egyikén legkésőbb 2021.01.05-ig Társaságunk részére visszaküldeni szíveskedjenek. Kérjük, a nyomtatványon az adott napi vízmérő állást szíveskedjenek feltüntetni. Mérőállás hiányában a korábbi fogyasztás napi átlaga alapján állapítjuk meg a számított mérőállást.

-        Postai úton: VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

-        E-mailben: színesben lefotózva, vagy beszkennelve a vasiviz@vasiviz.hu e-mail címre.

Fontos! Kérjük, hogy a szennyvízbekötés szerződője minden esetben a VASIVÍZ ZRt.-vel a vízszolgáltatás vonatkozásában szerződésben álló felhasználónk legyen! (A felhasználó neve, címe a számla első oldalán található.) Amennyiben az ingatlanon tulajdonos-változás, elhalálozás-öröklés történt, abban az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 0694/516-255-ös ügyfélszolgálati telefonszámon.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 55. §-a szerint: „Az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha

a)     az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet és

b)     az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.

A VASIVÍZ ZRt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatást a mindenkori, rendeletileg meghatározott díjakon és a vízszolgáltatás számlázási rendje szerint a felhasználási helyeken felszerelt bekötési vízmérőn mért fogyasztás 100%-a alapján számlázza.
Azoknak, a csatornahálózatra rákötött felhasználóknak, akik 2021. január 5-ig visszaküldik a rácsatlakozás bejelentést, a 2021. január-február-március hónapokra kiállított részszámlákban már számlázzuk a csatornadíjat is. Akik a fenti határidőn túl jelentik be a csatlakozást, Ők a 2021. április hóban kiállított elszámoló számlában egy összegben kapják kézhez a teljes időszak szolgáltatásának ellenértékét.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a számla egyösszegű befizetése nehézségbe ütközik, kérhetik annak részletekben történő kiegyenlítését, melyet írásban, személyesen vagy telefonon igényelhetnek.


Egyéb tudnivalók:
-      A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 11. § (1) bekezdése értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a talajterhelési díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj mértékéről a területileg illetékes Önkormányzattól kérhetnek tájékoztatást.

-      Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a rácsatlakozás bejelentésének elmulasztása, valamint a Társaságunk által feltárt csatornaszolgáltatás engedély nélküli igénybe vétele és szabálytalan használata - Üzletszabályzatunk szerint - kötbér kiszabását vonja maga után. Üzletszabályzatunk szerint kiszabható kötbér mértéke lakosságnál 100.000,- Ft, nem lakossági felhasználó esetén 200.000,- Ft.

-      10 %-os locsolási kedvezmény: Amennyiben a felhasználó kéri, elkülönített mérés hiányában a házikert öntözéséhez használt, kizárólag május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10%-nak csatornadíját érvényesítjük a második féléves elszámoló számlában.

A locsolási kedvezmény igénylőlap a „Szennyvízelvezető rendszerre való rácsatlakozás bejelentése” nyomtatvánnyal együtt Társaságunk honlapjáról letölthető. (www.vasiviz.hu/ügyfélszolgálat/letölthető űrlapok)

-      A csatornahálózatba csak kommunális szennyvíz vezethető! (Tilos a csatornába bevezetni: zsírok, olajok, savak, lúgok, mérgező anyagok, pl.: trágyalé, stb.)

-      Tilos a házi szennyvízgyűjtők tartalmát a csatorna hálózatba bevezetni, vagy átszivattyúzni.

-      A szennyvízcsatornába csapadékvizet bevezetni tilos!

-      A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szennyvíz beemelő működtetése, működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a VASIVÍZ ZRt. feladata.

-      Az üzemeltetéshez a felhasználó biztosítja a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását, illetve fizeti a felmerülő villamos energiafelhasználás költségét.

-      Üzletszabályzatunk alapján a szennyvíz beemelő előírásoktól eltérő használata esetén érvényesíthető kötbér összege első felszólítást követően 30.000 Ft/alkalom.

Elérhetőségeink:

Ügyfélszolgálati Iroda:                                                                          

9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.                                                                                                                          

Hétfő: 14.00-18.00 (időpontfoglalással)

Csütörtök: 08.00-12.00   (időpontfoglalással)                      

Telefonon: 06-94/516-255 (H:08.00-20.00, K-SZ-CS-P:08.00-14.00)                                                                      

E-mail: vasiviz@vasiviz.hu

Web: www.vasiviz.hu

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ügyfélszolgálatunk 2020.12.24-2021.01.04. között zárva tart.

VASIVÍZ ZRt.                              

 

vissza