Közérdekű adatokNév: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Rövid név: VASIVÍZ ZRt.
Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.
Telefonszám: +36 94 516 200
E-mail: vasiviz@vasiviz.hu
Honlap: www.vasiviz.hu
Adószám: 11316385-2-18
Cégjegyzék szám: Cg.18-10-100607
Bankszámlaszám: 10700127-04568504-52100008

Törvényileg előírt közzétételi kötelezettségek listája:

 

I. Szervezeti és személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Link
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai SZMSZ
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Link
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Link
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Link
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nincs ilyen szerv.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs ilyen szerv.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs ilyen szerv.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A VASIVÍZ ZRt.-re nem értelmezhető.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nincs ilyen lap.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai  
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények  
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma  
20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke  
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  
III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  Megnyitás
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  Megnyitás
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kö tött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani  
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  
1. az ellátásért felelőssel kötött megállapodások  Link
2. üzletszabályzat  Link
3. felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk  
4. feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége  
5. az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolót,  
6. jóváhagyott beszerzési szabályzatát  Megnyitás

 

1. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetősége  Link
2. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája  
3. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai  Link
4. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata  
5. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a ví zminőség javítására meghozott intézkedésekről  
6. Műszaki adatok, így különösen:

 Vízellátás link

Szennyvíztisztítás link

a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),
c) átvett víz mennyisége (m3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),
e) hálózati vízveszteség (m3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).
7. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend  Link
8. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla  Link
9. A jóváhagyott beszerzési szabályzat  Megnyitás

Szombathely, 2017. március 8

A Kormány 24/2013. (V.29.) NFM rendeletének megfelelő adatszolgáltatás előkészítés alatt.

Az alábbi dokumentumok találhatók ezen az oldalon:

Napelemek telepítése VEF pályázat

1.rész: Napelemek telepítése ivóvízrendszereken szerződés (2021. 03. 23.)
2.rész: Napelemek telepítése ivóvízrendszereken szerződés (2021. 03. 23.)
Napelemek telepítése összegezés (2021. 03. 17.)

FusionR szoftver fejlesztés, karbantartás

R&R szerződés (2020. 09.30)
FusionR összegezés (2020. 09.08.)

Villamos energia beszerzés

Szerződés villamos energia 2021. 01. 01-2021. 12. 31. (2020. 09. 25.)
Villamos energia összegzés (2020. 08. 19.)

Szombathely szennyvízrendszer rekonstrukciója VÁRA pályázat

Szombathely szennyvízrendszer rekonstrukció VÁRA szerződés (2020. 07. 13.)
Szombathely VÁRA megismételt eljárás összegezés (2020. 07. 03.)
Szombathely VÁRA összegezés (2020. 03. 16.)

Földgáz energia beszerzés

Szerződés földgáz 2020. 10. 01-2021. 09. 30. (2020. 08. 31.)
Földgáz beszerzés összegezés (2020. 08. 06.)

Csepreg szennyvízrendszer rekonstrukciója VARA pályázat

Csepreg összegzés-EKR (2020.03.04)
Csepreg Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója szerződés (2020.03.17.)

Körmend szennyvízrendszer rekonstrukciója VÁRA pályázat

Körmend összegzés-EKR (2020.04.05)
Körmend rekonstrukció aláírt vállalkozási szerződés (2020.04.17)

Szombathely Északi Ipari Park szennyvízelvezetése

Szombathely Északi Ipari Park összegzés (2020.05.05)
Szombathely Északi Ipari Park szennyvízelvezetése szerződés ALPOK TERRA (2020.05.18)

GINOP-6.1.5-17-2018/00070 (Munkavállalók képzése)

Gépjárművezetői képzés szerződés
OKJ képzések szerződés
Humán erőforrás képzések szerződés

Földgáz - energiabeszerzés
A TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0061
"A VASIVÍZ ZRt. alkalmazottai foglalkoztathatóságának és munkahelyi kompetenciáinak javítása képzésekkel" pályázathoz kapcsolódó szerződések
Szombathelyi záportározó vállalkozási szerződés
Beszerzés tárgya Szerződő fél Szerződés időpontja
Oszkói szennyvízrendszer villamos munkái 1/1 Sonepar Magyarország Kft. 2015.05.04.
Oszkói szennyvízrendszer villamos munkái 1/2 Vasi Alfavill Kft. 2015.05.04.
Oszkói szennyvízrendszer villamos munkái 1/3 HACH LANGE Kft. 2015.04.24.
Oszkói szennyvízrendszer villamos munkái 1/4 Xylem Kft. 2015.04.23.
Oszkói szennyvízrendszer villamos munkái 1/5 Alba Hajtástechnika Kft. 2015.04.23.
Oszkói szennyvízrendszer villamos munkái II. Vasi Alfavill Kft. 2015.04.28.

Feltöltés alatt.

Feltöltés alatt.