Gyakran Ismételt Kérdések 1. 1. Hogyan óvjuk meg a vízmérőt a fagytól?

  A közelgő tél, és a hideg időjárás miatt érdemes mielőbb elvégezni a lakatlan házak, kerti csapok és vízmérők víztelenítését.

  Milyen veszélyt jelenthet a fagy a „vizes" szerelvényekre nézve?

  A hideg téli időjárás miatt a vízmérők, vezetékek, szerelvények fokozottan ki vannak téve a fagyveszélynek, és ezzel veszélyeztethetik a folyamatos vízellátást.

  Mit tehet a lakosság a megelőzés érdekében?

  A megelőzés érdekében fontos, hogy a vízmérőakna megfelelően le legyen fedve, illetve szigetelve. Azokon a helyeken, ahol a pincében van beépítve a vízmérő, a védelem érdekében be kell zárni az ablakokat. 

  Melyek a legveszélyeztetettebb ingatlanok?

  A vízmérő elfagyások a hétvégi házak, illetve nyaralók esetében a leggyakoribbak. Minden évben előfordul, hogy csak tavasszal veszik észre a tulajdonosok a téli fagy okozta károkat. A lakatlan ingatlanoknál, hétvégi házaknál és építési telkeken feltétlenül szükséges a belső vízhálózat és a vízmérő víztelenítése.

  A használaton kívüli ivóvízhálózat víztelenítésével együtt el kell végezni a kerti locsoló csapok leürítését, elzárását, tekintettel arra, hogy a legtöbb hiba, illetve vízelfolyás a kerti csapoknál fordul elő. 

  Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy elzártunk minden csapot?

  Ha minden csap el van zárva, a vízmérő csillagkerekének mozdulatlannak kell lennie. Amennyiben az elzárt csapok ellenére mégis forog a csillagkerék, akkor valahol vízelfolyás, csőtörés lehet a vízhálózaton, vagy rosszul zárnak a szerelvények.

  Mit tehetünk a csőtörések elkerülése érdekében?

  A csőtörések korai felismerése érdekében érdemes a vízmérőket havonta
  ellenőrizni, így elkerülhető a vízelfolyásból származó, nagymértékű többletköltség. 

  Milyen költséget jelent, ha elfagy a vízmérőnk?

  Fagyott mérőnél számlázásra kerül a fagyott mérőcsere költsége 15.000 Ft + Áfa.

 2. 2. Hogyan fizethetek átutalással?

  Banki átutaláskor a nyomtatvány közlemény rovatában pontosan közölje annak a számlának a számát, valamint partnerazonosítóját, amit kiegyenlít. Csak ebben az esetben tudjuk a kiegyenlítést az adott számlára könyvelni. Amennyiben a számlaszámot nem, vagy nem pontosan közölte, befizetését a legrégebbi, ki nem egyenlített számla befizetésének tudjuk be.

  Bankszámla számok:

  CIB 10700127-04568504-52100008 

  OTP 11747006-20181442

   

  Külföldről történő utalás esetén:

  SWIFT kód: CIBHHUHB

  IBAN kód: HU8010700127-04568504-52100008

 3. 3. Hogyan fizethetek folyószámláról?

  A díjbefizetés előnyös és készpénzkímélő módja a folyószámláról történő befizetés.
  Felhasználóinknak a csoportos beszedési megbízás intézésére két lehetősége van:

  1. A folyószámláról történő befizetésre való megbízást Felhasználónk kezdeményezheti annál a pénzintézetnél, ahol a folyószámláját vezeti. A megbízáshoz feltétlenül szükség van a felhasználó partnerazonosítójára, illetve a VASIVÍZ ZRt. azonosítójára (A11316385). (A partnerazonosítót a már meglévő Felhasználónk a korábbi számláján találja meg. Ha új felhasználóként kívánja számláit folyószámláról intézni, abban az esetben a partnerazonosítót Ügyfélszolgálati irodánkon tudjuk megadni.)
  2. Már ügyfélszolgálati irodánkon is elintézheti vízdíjának lakossági folyószámlájáról csoportos beszedési megbízással történő levonásának megadását. Kérjük, feltétlenül hozza magával bankszámlaszámát, a folyószámláját vezető bank adatait, valamint a partnerazonosítót tartalmazó korábbi víz- és csatornadíj számláját.

  Mindkét esetben az elintézés idejét csökkentheti, ha honlapunkról letölti a csoportos beszedési megbízás nyomtatványunkat és kitöltve vagy Ügyfélszolgálati irodánkba vagy a folyószámláját vezető bankhoz személyesen, vagy postai úton eljuttatja.

  Addig, amíg a megbízást a pénzintézet nem jelzi társaságunk felé, addig a számla mellé továbbra is csekket mellékelünk. Az átfutási idő kb. egy hónap.

 4. 4. Miért érdemes megőrizni a csekket?

  A befizetett csekkek bizonylatait, illetve a banki átutalási megbízásokat érdemes megőrizni, mert - díjtartozás esetén - szükség lehet 5 évre visszamenőleg a befizetések bizonyítására.

 5. 5. Van-e lehetőség részletfizetésre?

  A VASIVÍZ ZRt. a lejárt fizetési határidejű számlával tartozó Felhasználók részére részletfizetési lehetőséget biztosít. Részletfizetés engedélyezésének eljárása

  1. Részletfizetést írásbeli kérelem alapján lehet igényelni. Írásbeli kérelemnek minősül:
  • a felhasználó által írt részletfizetést kérő levél
  • az Ügyfélszolgálati Irodán kitöltött, a felhasználó által aláírt részletfizetést kérő adatlap, valamint a felhasználó és az engedélyező által aláírt kötelezettségvállalás.
  2. Tartozás összegének előzetes egyeztetése.

  A részletfizetés ütemezése előtt szükséges a Felhasználó teljes tartozásának előzetes egyeztetése. A szabályozás szerint úgy kell megállapítani a fizetési határidők ütemezését, hogy a következő számlázási időszakig a részletfizetéssel a tartozás teljes összege kiegyenlítésre kerüljön.

  A részletfizetés feltételei Lakossági felhasználó esetén:
  1. Szigorúbb elbírálásban részesülő felhasználónak minősül, aki fizetési felszólítást vagy kizárási/korlátozási felszólítást kap, továbbá felszólítástól függetlenül, azon felhasználó, akinek 60 napnál régebbi ki nem egyenlített számlája van, de nem kapott fizetési felszólítást. Ezekben esetben a részletfizetés az alábbi módon biztosítható: A fennálló tartozás (szolgáltatási díj + jogi eljárások költsége + késedelmi kamat) 50 %-nak megfizetése után a felhasználó a fennmaradó tartozás összegére maximum 3 havi részletfizetést kaphat.
  2. Részletfizetést kezdeményező felhasználónak minősül azon Ügyfél is, akinek csőtörés vagy egyéb ok miatt kiegyenlítetlen számlája van, továbbá, nem tartozik az 1.) pontban meghatározott felhasználói körbe. Ez esetben a részletfizetés az alábbi módon biztosítható: A teljes tartozás 20 %-ának befizetése után a fennmaradó tartozás összegére maximum 6 havi részletfizetést kaphat.

  Közületi felhasználó esetén: Azon közületi felhasználó , akinek a lejárt fizetési határidejű tőketartozása nem éri el a 200.000.- Ft-ot a "Lakossági felhasználó esetén" pontban leírt feltételek alapján kaphat részletfizetést. A 200.000.- Ft-ot meghaladó tőketartozások esetében külön elbírálás alapján dönt a VASIVÍZ ZRt.

  Korlátozás/kizárás alatt álló felhasználó esetében: Részletfizetési lehetőséget abban az esetben is biztosít a VASIVÍZ ZRt, ha a felhasználási hely- vízdíjtartozás miatt -korlátozva/kizárva lett. Ebben az esetben korlátozás/kizárás csak akkor oldható fel, ha a felhasználó a részletfizetésben szereplő teljes tartozást, és a korlátozás/kizárás díját is kiegyenlítette, valamint a feloldáskor nincs lejárt fizetési határidejű tartozása.

  Részletfizetés teljesüléséhez szükséges feltételek
  1. A részletfizetéshez szükséges írásbeli kérelem megküldése/kitöltése.
  2. A VASIVÍZ ZRt a felhasználó részére tájékoztatást küld, amely tartalmazza az adott napig fennálló tartozás összegét, és - a felszólítástól függően - a tartozás 20 % vagy 50 %-ról szóló készpénz-átutalási megbízást, a befizetések ütemezését tartalmazó kötelezettségvállalást, továbbá a további részletek teljesítéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat.
  3. A részletfizetés csak akkor lép életbe, ha a felhasználó a tartozás 20 % vagy 50 %-ának befizetését igazoló csekk másolatát, valamint a kötelezettségvállalás egyik példányát aláírva visszaküldi a VASIVÍZ ZRt részére.
  4. Amennyiben a részletfizetést kérő nem tulajdonosa - bérlő/egyéb jogcímen használó - az ingatlannak, a kötelezettségvállalás csak abban az esetben lép életbe, ha a tulajdonos aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználó nem teljesíti a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeket, úgy a tulajdonos a felhasználó helyett helytállni köteles.
  5. A részletfizetés feltétele, hogy az esedékes számlákat meg kell fizetni. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a részletfizetés érvényét veszti, és így valamennyi tartozás azonnal lejárt kötelezettséggé válik.
  6. Az Ügyfélszolgálati Irodán a felhasználó személyes megjelenése esetén, a kérelem, és a 20 % vagy 50 % befizetése után kerül sor a 3. pontban foglaltakra.
  7. A részletfizetés csak az engedélyezésekkor fennálló tartozásokra vonatkozik. Az ütemezés után esedékes, és az újonnan kibocsátott számlákat, a feltüntetett fizetési határidővel fizetni kell!
  8. Abban az esetben, amikor a VASIVÍZ ZRt fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett az adott Felhasználóval szemben, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásától, míg az jogerőre nem emelkedik, nem kaphat részletfizetést a felhasználó.

  Részletfizetés nem biztosítható annak a felhasználónak - akinek korábbi tartozására részletfizetés áll fenn, vagy - aki korábban részletfizetési engedélyt kapott, de az akkor fennálló tartozását nem teljesítette.

 6. 6. Hogyan igényelhető locsolási csatornadíj kedvezmény?

  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetővé teszi a szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, de szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkező felhasználó kérelmére locsolási kedvezmény igénybevételét.

  Locsolás miatti korrekció igényelhető azon legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, ahol árutermelést részben sem szolgáló házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül veszik igénybe. A kedvezmény mértéke a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás csatornadíjának 10 százaléka.

  Az igényléshez formanyomtatvány kitöltése szükséges, mely az Ügyfélszolgálati Irodánkon, Fiókirodáinkban és az Információs pontokon kérhető.

  A nyomtatvány honlapunkról történő letöltéssel (Ügyfélszolgálat- Letölthető nyomtatványok menüpont) is elérhető.

  Azon Felhasználóinknak, akik az elmúlt években kérték a locsolási kedvezményt, nem szükséges újra igényelni, mivel az igénylést követően minden évben automatikusan az őszi elszámoló számlában jóváírjuk a kedvezményt.

 7. 7. Hogyan működik a VASIVÍZ ZRt. számlázási rendszere?

  Tájékoztatjuk, hogy egy évben 2 alkalommal (április-május, illetve október, november) olvassuk le a vízmérőket. A leolvasást követő elszámoló számlákkal együtt 5 db részszámlát küldünk, melyeket az azokon feltüntetett határidőre kérünk befizetni. A szolgáltatás minőségének megőrzése érdekében a vízmérőket nem teljes körűen, a félévente történő leolvasásoktól függetlenül időszakonként ellenőrizzük, azzal a céllal, hogy a vízelfolyásokból származó nagyobb károkat megelőzzük. A Szolgáltatási szerződés szerinti idényjellegű felhasználási helyeken évente egy alkalommal, júliusban végzünk leolvasást. Leolvasási és számlázási rendszerünkkel kapcsolatos kérdéseikkel keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, hogy továbbra is figyelje vízmérőjét, és az esetleges rendellenességeket azonnal jelezze társaságunknak!

 8. 8. Mi a vízterhelési díj?

  A környezetterhelési díj egyik fajtája, a vízterhelés díj a 2003. évi 89. törvény alapján került bevezetésre, melyet minden vízi-közmű szolgáltató adó formájában köteles befizetni az állam felé, a megtisztított szennyvíz környezetbe történő visszajuttatása miatt. A vízterhelési díjat a VASIVÍZ ZRt-nek a szolgáltatás árán felül át kell hárítania a felhasználóra. Ez a díj szennyvíztisztító körzetenként eltérő, melyet a kibocsátott szennyvíz mennyisége alapján számlázunk. A vízterhelési díj öt év alatt fokozatosan került bevezetésre, 2006-ban a megállapított díj 75 %-a, 2007-ben 90 %-a, 2008. évtől 100 %-a fizetendő.

 9. 9. Mi a talajterhelési díj?

  A környezetterhelési díj egy másik fajtája a talajterhelési díj, melyhez kapcsolódó díjbeszedési jogosultsága nem a VASIVÍZ ZRt-nek, hanem a települési önkormányzatoknak van. A talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletek megalkotása és a díjból származó bevételek felhasználása is az önkormányzatok feladata, azokon a településeken, ahol van csatornahálózat. A talajterhelési díjat azon háztartásoknak szükséges befizetniük, akiknek módjuk van a csatornahálózatra való rákötésre, mégsem éltek ezzel a lehetőséggel. A talajterhelési díj összege a törvény szerint 1200,-Ft/m3. A csatornahálózatra a környezetvédelmi érdekeken és a jól kihasznált szennyvíztisztító telepek fajlagos költségeinek csökkenésén túl a magas talajterhelési díj elkerülése miatt is érdemes csatlakozni.

 10. 10. Hogyan jelenthető be az adatváltozás?
  Adatváltozás bejelentése

  Felhasználóink Ügyfélszolgálati irodánkhoz az alábbi - felhasználási helyhez kapcsolódó - adat változásokat jelenthetik be személyesen, elektronikus úton és postai úton (levélben) is.

  1. Tulajdonos változás bejelentése:

   A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. Későbbiekben a vitás ügyek abból is adódhatnak, hogy a felhasználó személyében történt változást a szolgáltató felé nem, vagy késedelmesen jelentik be.

   Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére?
   A változást nemcsak akkor kell bejelenteni, ha a felhasználó új helyre költözik, akkor is meg kell tenni, amikor:
   • ingatlan adás-vétel során,
   • lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlése esetén,
   • öröklés esetén,
   • ajándékozás esetén,
   • szívességi lakáshasználat esetén.

   A legmegfelelőbb eljárás, ha a régi és az új felhasználó együttesen jelentik be a változást Ügyfélszolgálati irodánkban. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával ezt külön-külön is megtehetik. A bejelentést meghatalmazott is megteheti, melyhez a szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető.

   Fontos!!

   Nem csupán beköltözőként, hanem kiköltözőként is jelezni kell, ha az adott felhasználási helyen a korábbi felhasználó már nem veszi igénybe a szolgáltatást.

   Amennyiben a felhasználási helyen a korábbi felhasználó tartozást halmozott fel, és ezért a felhasználási hely korlátozásra került, ebben az esetben a szolgáltatás helyreállításához szükséges a tartozás rendezése.

   A korábbi felhasználói szerződés felmondása csak az új felhasználóval való szerződés-kötés napján lép hatályba, azt megelőző időpontig a korábbi felhasználó felel a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásáért. (Pl.: számlák fizetése, felhasználási hely karbantartása, mérő fagy elleni védelme, stb.)

   Mennyi időn belül kell bejelenteni a változást?
   Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást a birtokbavételtől számított 15 napon belül kell bejelenteni, ez alól a felhasználó elhalálozása jelent kivételt, ez esetben 60 nap áll rendelkezésre a bejelentésre és az új szerződés megkötésére.

   Mi szükséges az átíráshoz?

   • -adásvételi szerződés vagy a tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés másolata és 15 napnál nem régebbi birtokbaadási jegyzőkönyv, vagy a változást már tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelelő), bérleti szerződés vagy annak felmondása;

     -ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet: a fentieken túl a cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány.
     -ha az új felhasználó intézmény: a fentieken túl a cégbírósági bejegyzés másolata; megbízólevél, vagy kinevezési okmány másolata, szükség esetén önkormányzati határozat vagy alapító okirat;
   • társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
   • névváltozás esetén: a változást igazoló dokumentum, valamint magánszemélynél személyi azonosságot igazoló hatósági igazolvány bemutatása
   • közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv;
   • halálesetnél: jogerős hagyaték átadó végzés vagy öröklési bizonyítvány vagy halotti anyakönyvi kivonat másolata és a változást már tartalmazó tulajdoni lap másolata.

   Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor az átíráshoz szükséges valamennyi tulajdonos hozzájárulása vagy annak jogpótlása.

   Amennyiben a beköltöző tartósan nem szeretné használni az adott közművet, és emiatt nem szeretne szerződést kötni, külön díj ellenében megrendelheti a szolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését.

   Felhívjuk Tisztelt Felhasználónk figyelmét, hogy nem csak a felhasználó személyében bekövetkező változást, hanem a felhasználó adataiban bekövetkező változást (névváltozás, lakcímváltozás, képviseleti jogosultság változása) is be kell jelenteni a Szolgáltató részére.

   A felhasználó adataiban bekövetkező változás bejelentésének szabályai

   Ha a Közszolgáltatási szerződésben rögzített adataiban bármely változás következik be, arról a Felhasználó, elkülönített vízhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül értesíteni.

   Felhívjuk figyelmüket, hogy a változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek az Üzletszabályzatunk szerint kötbér vonzata is lehet.

   Bejelentés módja:
   - személyesen (formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)
   - írásban (postai úton formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)

   Letölthető űrlapok:
   - Bejelentés
   - Meghatalmazás
   - Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat


   Fizető személyében vagy/és fizetőcímben történt változás bejelentése:

   Felhasználóinknak lehetősége van a felhasználótól és felhasználási helytől eltérő fizetői elérhetőségek megadására.

   Bejelentés módja:
   - személyesen(formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)
   - írásban (postai úton formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)

   Letölthető űrlapok:
   - Bejelentés
   - Meghatalmazás
   - Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat


   Levelezési név és címváltozás bejelentése:

   Felhasználóinknak lehetősége van a fizetési név és címen felül olyan elérhetőséget is megadni, ahova szeretné, hogy küldjük a számlákat és egyéb leveleket.

   Bejelentés módja:
   - személyesen
   - telefonon
   - írásban (postai úton, vagy e-mailen)
   - online ügyfélszolgálaton keresztül

  2. Szennyvízhálózatra történt rákötés bejelentése:
   A Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató - ellenőrzése során - a jogtalan használat tényét feltárja, szabálysértési eljárást kezdeményezhet és jogosult a felmerült költségeket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni. 
  3. Fizető személyében vagy/és fizetőcímben történt változás bejelentése:
   Felhasználóinknak lehetősége van a felhasználótól és felhasználási helytől eltérő fizetői elérhetőségek megadására. 
  4. Levelezési név és címváltozás bejelentése:
   Felhasználóinknak lehetősége van a fizetési név és címen felül olyan elérhetőséget is megadni, ahova szeretné, hogy küldjük a számlákat és egyéb leveleket. 
  5. Fizetési mód változás bejelentése:
   Felhasználóink a víz illetve a víz- és csatornaszolgáltatást tartalmazó számláikat fizethetik bankszámláról, csoportos beszedési megbízás megadásával, átutalási megbízással, ebben az esetben kérjük, hogy bankszámlaszámát adja meg, valamint készpénz átutalási megbízással.

  Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a fizető cím változást, a levelezési név és címváltozást, valamint a fizetési mód változását telefonon is bejelenhetik.

 11. 11. Hogyan történik a vízmérő-leolvasás?

  Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a felhasználási helyeken évente kétszer - április-május és október-november hónapban - olvasunk és számlázunk.

  Az elszámoló számla tartalmazza a következő leolvasás várható időtartamát. Amennyiben kollégáink a megadott leolvasási időszakban nem tudják leolvasni az Ön vízmérőjét, többszöri alkalommal sem, az alábbi lehetőségek állnak Felhasználóink rendelkezésére a pontos számlázás érdekében:

  • Ügyfélszolgálatunkon telefonon: 94/516-255. Amennyiben kollégáink elfoglaltsága miatt nem tudják fogadni az Ön hívását, kérjük az üzenetben minden esetben megadni partnerazonosítóját és telefonszámát, és amint tudjuk visszahívjuk.
  • e-mailben a vasiviz@vasiviz.hu e-mail címre címezve.
  • on-line ügyfélszolgálatunkon a mérőállás bejelentése nyomtatványt kitöltve.
  • ingyenes zöld számunkon: (80) 201 232

  Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Felhasználóinkat, hogy amennyiben a többszöri megkísérelt leolvasás eredménytelen, továbbá a Felhasználó részéről sem érkezik mérőállás Társaságunkhoz, a számlázás során az ivóvíz- és a szennyvíz-mennyiséget számítással, az utolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg.

 12. 12. Mi a teendő csőtörés esetén?

  Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a belső hálózaton történt meghibásodás következtében elfolyt vízmennyiség után adható szennyvíz mennyiségének jóváírására (csatorna jóváírás csőtörés miatt) a korábbinál szigorúbb és szabályozottabb eljárást írt elő.

  A hivatkozott Kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint kell eljárni:
  • Amennyiben a szolgáltatási ponton túl, tehát a belső hálózaton keletkezik kár (meghibásodás), a Felhasználó az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul jelentse be Társaságunknak a csőtörés tényét, illetve a hiba kijavítását lehetőség szerint azonnal kezdje meg.
  • Amennyiben a felhasználási helyen csatornahasználat is van, a Felhasználó átlag feletti csatornadíj jóváírást kérhet írásban, vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban vagy Információs pontjainkon.
  A jóváírás feltételei:
  • Felhasználónak a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon be kell mutatnia, valamint a javítást számlával kell igazolnia.
  • A belső hálózat meghibásodásából származó elfolyt víz költsége a felhasználót terheli.
  • A helyszíni ellenőrzés során Társaságunk jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem.
  • Abban az esetben, ha a vizsgálat rögzíti az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, akkor a jóváíráshoz a számítás az alábbiak szerint történik:
  • A meghibásodás időszaka: a meghibásodás bejelentésének dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszak.
  • A csatornadíj jóváírás mértéke: a meghibásodási időszakot megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok száma szorzata.
  • A rendszeres ellenőrzés elmaradásából adódóan, ha a felhasználó a számlából értesül a többletfogyasztásról, akkor a csőtörés miatti csatornadíj jóváírás a számlán szereplő utolsó leolvasási dátum és a bejelentés illetve hibajavítás közötti időszakra érvényesíthető, ennek következtében az átlagszámítás a megnövekedett fogyasztást is tartalmazhatja, így a csatornadíj jóváírás mértéke jelentősen lecsökkenhet.

   

  Tájékoztatjuk továbbá Felhasználóinkat az alábbiakról:

  Honlapunkon (www.vasiviz.hu), Ügyfélszolgálatunkon és Információs pontjainkon megtalálható Társaságunk Üzletszabályzata, amely tartalmazza, hogy a házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat havonkénti rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Felhasználó köteles gondoskodni.

  A házi ivóvízhálózat havi ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy valamennyi az épületekben és kertben lévő minden csap elzárását követően, figyelje meg a vízmérőt. Amennyiben nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerék nem mozoghat. A meghibásodások következményeként felmerülő kiugró számlák elkerülése érdekében javasoljuk az ellenőrzést!

  VASIVÍZ ZRt.