Jogszabályi háttérVíziközmű-szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok felsorolása

1) 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2) 2022. évi XXII. törvény (továbbiakban: Tkmtv.) a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításáról
3) 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
4) 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
5) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
6) 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
7) 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
8) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
9) 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
10) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
11) 1997. évi CXXIV. törvény az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
12) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
13) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
14) 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
15) 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
16) 2000. évi C. törvény a számvitelről
17) 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
18) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
19) 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
20) 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
21) 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról
22) 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
23) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
24) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
25) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
26) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
27) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
28) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
29) 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
30) 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
31) 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló
32) 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
33) 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
34) 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi- létesítmények védelméről
35) 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok
36) 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről
37) 127/1991 (X.9.) Kormányrendelet a 1991. évi XLV. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
38) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
39) 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyama-tok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
40) 16/2016. (V.12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
41) 43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
42) 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
43) 2014/32/EU irányelve a mérőműszerek forgalmazásra vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról
44) 2020/2184/EU irányelve az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
45) 2014/68/14/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jog-szabályok harmonizációjáról
46) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
47) 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
48) 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
49) 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről
50) 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
51) 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
52) 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
53) 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
54) 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
55) 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
56) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
57) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
58) 22/2023. (XII.28.) MEKH rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köréről
59) 672/2021. (XII.2.) Kormányrendelet az adatváltozás- kezelési szolgáltatás részletszabályairól
60) 598/2023. (XII.21.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi. CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
61) 24/2023. (XII.13.) EM rendelete a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról
62) 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról