Jogszabályi háttérVíziközmű-szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok felsorolása

1) 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2) 2022. évi XXII. törvény (továbbiakban: Tkmtv.) a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításáról

3) 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

4) 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

5) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

6) 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről

7) 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

8) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

9) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

10) 1997. évi CXXIV. törvény az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

11) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

12) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

13) 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

14) 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

15) 2000. évi C. törvény a számvitelről

16) 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

17) 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

18) 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

19) 2013 évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

20) 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

21) 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

22) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

23) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

24) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

25) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

26) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

27) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

28) 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

29) 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

30) 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló

31) 2023. évi LI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. módosításáról

32) 2023. évi XXIX. törvény a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

33) 216/2023. (VI.1.) Kormányrendelet a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

34) 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

35) 243/2023. (VI.20.) Kormányrendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/20213. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról

36) 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

37) 334/2023. (VII.20.) Kormányrendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról

38) 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi- létesítmények védelméről

39) 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok

40) 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

41) 127/1991 (X.9.) Kormányrendelet a 1991. évi XLV. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

42) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

43) 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyama-tok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

44) 16/2016. (V.12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

45) 43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

46) 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

47) 2014/32/EU irányelve a mérőműszerek forgalmazásra vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

48) 2020/2184/EU irányelve az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről

49) 2014/68/14/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jog-szabályok harmonizációjáról

50) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

51) 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

52) 264/2023. (VI.28.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet módosításáról

53) 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

54) 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

55) 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

56) 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

57) 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

58) 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

59) 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

60) 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

61) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet

62) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól