Jogszabályi háttérVíziközmű-szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok felsorolása

1) 2016. évi CXXX. törvény a Polgári perrendtartásról
2) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
3) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
4) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
5) 1995. évi LVII. törvény a Vízgazdálkodásról
6) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
7) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
8) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
9) 2000. évi C. törvény a számvitelről
10) 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
11) 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásról
12) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
13) 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
14) 127/1991 (X.9.) kiadott kormányrendelet a 1991. évi XLV. a mérésügyről szóló törvény végrehajtására
15) 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
16) 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
17) 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
18) 19/2009. (I. 30.) kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
19) 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
20) 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
21) 219/2004. (VII.21.) számú Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
22) 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
23) 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
24) 2008. évi XLVII. törvény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról
25) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
26) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013 évi LIV. törvény