AdatvédelemAdatvédelmi tájékoztató

1 Adatvédelem

1)     A VASIVÍZ ZRt. a felhasználó személyes adatait a Polgári Törvénykönyv, az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a Vksztv. alapján kezeli.

2)     A VASIVÍZ ZRt. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a fenti jogszabályokban foglaltaknak és a tudomására jutott személyes adatokat az SZ-0014 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli.

1.1 Az adatkezelés elvei

1)     Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok keze-lését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2)     Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet és nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3)     Adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk.

4)     Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése célja-inak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé.

5)     Tisztesség elve: az adatkezelésnek meg kell felelnie a tisztesség követelményének.

6)     Megfelelő jogalap elve: jogszerűnek kell lennie.

7)     Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

8)     Előzetes tájékoztatás elve: az adatkezelés csak közérthető, részletes, teljes és könnyen hozzáférhető, előzetes tájékoztatáson kell alapulnia.

9)     Az érintettek jogai: tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, tiltakozhat adatai kezelése ellen, kérheti azok törlését, helyesbítését és zárolását.

10) Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Összegezve az alapelveket, Társaságunk a működése során a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti. Az adatkezelésnek az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok felvétele és kezelése során tisztességesnek kell lenni és a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához el-engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, valamint csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni azokat. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

1.2 Adatkezelő adatai

VASIVÍZ ZRt.
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Adószáma: 11316385-2-18
Statisztikai számjele: 11316385-4100-114-18
Cégjegyzékszám:18-10-100607

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Nárai Erna
Adatvédelmi tisztviselő végzettsége, beosztása: Jogi egyetem, jogi és igazgatási osztályvezető, jogtanácsos
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Tel.: 06 94/516-231 e-mail:vasiviz@vasiviz.hu

1.3 Kezelt adatok köre
• név
• anyja neve
• születési név
• születési hely
• születési idő
• állandó lakhely
• levelezési cím
• felhasználási hely címe
• vevő/fizető azonosító szám
• felhasználási hely azonosító szám
• telefonszám
• e-mail cím
• bankszámlaszám

1.4 Az adatkezelés célja

A víziközmű-szolgáltatási tevékenységének végzése, a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

A víziközmű-szolgáltatási jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése.

1.5 Az adatkezelés jogalapja

a) Az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)
b) A 2011. évi CXII. Info tv. 5. §. (1) a) és b) pontjai (továbbiakban: Info. tv.)
c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
d) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény VII. fejezete
e) 1997/CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 17/B §.

1.6 Az adatkezelés időtartama

A VASIVÍZ ZRt. a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat az SZ-0014 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának 3. sz. mellékletében foglaltak szerint kezeli.

1.7 Adatfeldolgozás

Az irányadó jogszabályoknak megfelelően az egyes technikai műveletek céljára a VASIVÍZ ZRt. adatfeldolgozókat vesz igénybe. A felhasználók a közszolgáltatási szerződésben foglalt nyilatkozatban járulnak hozzá ahhoz, hogy személyes adataikat a VASIVÍZ ZRt. adatkezelésre harmadik személynek díjbeszedési intézkedések foganatosítása (számlák előállítása, fizetésre felszólító, késedelmi kamat-, illetve egyenlegközlő levelek előállítása, elkülönített vízhasználó fogyasztásának megállapítása, stb.) fogyasztói elégedettség-vizsgálat, valamint fogyasztási adatok gyűjtése céljából átadhassa. Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződése alapján végzi az adatok feldolgozását, csak a VASIVÍZ ZRt. döntéseinek végrehajtására jogosult.

1.8 A VASIVÍZ ZRt. tájékoztatási kötelezettsége

1) A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, továbbá jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon.. A felhasználó a hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni a VASIVÍZ ZRt. részére.

2) A VASIVÍZ ZRt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a VASIVÍZ ZRt. költségtérítést állapít meg.

3) A tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:
a) kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
b) adattovábbítás: kinek a részére kerültek, vagy a későbbiekben kerülnek továbbításra az adatok,
c) adatforrás megjelölése.

4) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a VASIVÍZ ZRt. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

1.9 Kezelt személyes adatok helyesbítése, kiegészítése

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a VASIVÍZ ZRt., ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - az érintett írásbeli kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Mentesül a helyesbítési, kiegészítési kötelezettség alól a VASIVÍZ ZRt., ha
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a felhasználó sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
b) a felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

1.10 Az adatkezelés korlátozása

A felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha
a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, a korlátozás a fennálló kétség tisztázásának időtartamára vonatkozik
b) az adatok törlésének lenne helye, de a felhasználó írásbeli nyilatkozata vagy a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a felhasználó jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c) az adatok törlésének lenne helye, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
d) az adatok törlésének lenne helye, de az Info. tv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Info. tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a VASIVÍZ ZRt., illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

1.11 A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adata-it, ha
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
b) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
c) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályi kötelezettségen alapul,
d) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
e) a 1.10 bekezdésben meghatározott időtartam eltelt.

1.12 Adathordozhatósághoz való jog

1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3) Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

1.13 Helyesbítéshez való jog

1) Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Info. tv. 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

3) Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

1.14 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése kizárólag a VASIVÍZ ZRt., vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Felhasználó tiltakozását írásban (e-mailen vagy postai úton), illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva teheti meg.

2) A VASIVÍZ ZRt.– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

1.15 Jogorvoslati lehetőségek

1) A Felhasználó jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak - így különösen az Info tv. 2. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a Info. tv. 4. § (1)-(4a) bekezdésben meghatározott alapvető követelményeknek - megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

2) Az érintett – amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) ingyenesen vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím:    1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon:       +36 (1) 391-1400
fax.:            +36 (1) 391-1410
honlap:       www.naih.hu

3) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határo-zat született,
b) az Info. tv. 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ellenére a bejelentő továbbra is kéri, hogy a kilé-tét ne fedjék fel,
c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
d) az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,
e) a bejelentést az Info. tv. 52. § (1a) bekezdésében meghatározott határidőn túl nyújtották be,
f) a bejelentés az Info. tv. 51/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg, vagy
g) a bejelentés tárgyában hatósági ellenőrzést végez vagy hatósági eljárást folytat.

Szombathely, 2021. november 19.

VASIVÍZ ZRt.

VASIVÍZ ZRt. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megtekintése