Általános felhasználói tájékoztatóÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

2009. október 1-jétől

 

Tisztelt Felhasználónk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás módjának lehetőségeit és a panaszkezelésre vonatkozó előírásokat) figyelembe véve hatályba lépett a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és lefolytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

Társaságunknál a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatói tevékenység végzése az alábbiakban foglalt szabályozások figyelembe vételével történik:
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény
- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet

A 2009. évi LXXVI. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a következőkről tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat:
A szolgáltatási törvény meghatározása alapján szolgáltatási tevékenységnek minősül azon tevékenység, melyet a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VASIVÍZ ZRt.) végez.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI ADATOK

A Víziközmű-szolgáltató teljes neve: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: VASIVÍZ ZRt.
A Víziközmű-szolgáltató jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (ZRt.)
Székhely címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Székhely postacíme: 9700 Szombathely, Pf. 92.
Adószám: 11316385-2-18
Működési engedély nyilvántartási száma- Cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100607
Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálatának telefonszáma: 94/516-255
Ügyfélszolgálati Iroda fax száma: 94/516-283
Ügyfélszolgálati Iroda postacíme: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Ügyfélszolgálati Iroda e-mail címe: vasiviz@vasiviz.hu
Víziközmű-szolgáltató honlap címe: www.vasiviz.hu

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

Ügyfélszolgálati Iroda

9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd - péntek: 8:00-14:00

Fiókirodák

Körmendi Fiókiroda
9900 Körmend, Hunyadi J. u. 92.
Hétfő : 13:00-18:00
Szerda: 08:00-15:00


Sárvári Fiókiroda:
9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 14.00-18.00

Celldömölki Fiókiroda:
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 14.00-18.00

Ügyfélszolgálati Pontok, Művezetőségek

Szentgotthárdi Művezetőség:
9971 Szentgotthárd, Wesselényi u. 11.
Kedd: 08.00-15.00
Csütörtök: 8.00-15.00

Vasvári Művezetőség:
9800 Vasvár, Petőfi S. u. 110.
Csütörtök: 08.00-15.00

A Víziközmű-szolgáltatót nyilvántartásba vett és a hatósági jogkörben eljáró szervek:

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet alapján:
A Kormány a „Vízgazdálkodásról szóló” 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásáról a következőket rendeli el:

A hatósági jogkörben eljáró szervek:
1. „A vízgazdálkodásról szóló” 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben meghatározott, a vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági hatásköröket és a hatósági jogkört a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség), b) a helyi önkormányzatok jegyzői, c) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) gyakorolják.
2. Vízügyi hatósági jogkörben első fokon – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – az illetékes felügyelőség, másodfokon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jár el.
3. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, valamint a 25. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

A Víziközmű-szolgáltató szakmai biztosítója:

Az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; Tel.: 06-40-421-421; e-mail cím: ugyfelszolgalat@allianz.hu) és a VASIVÍZ ZRt. között létrejött biztosítási szerződés.
Szerződés kelte: 2015.12.01.
Kötvény száma: 323499638
Fedezett kockázatok: ivóvíz-, és szennyvízszolgáltatás, vízi közmű működtetése, vagyonbiztosítás, általános felelősségbiztosítás.
A szerződés területi hatálya a VASIVÍZ ZRt. mindenkori működési területe (Vas megye).

Alkalmazott, általános szerződési feltételek:
A VASIVÍZ ZRt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) megtalálhatóak az Üzletszabályzatban, ami megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában, a Fiókirodákban, Információs pontokon és a honlapunkon is.

A bírósági illetékességre a „Polgári perrendtartásról szóló” 1952. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jogszabályhelyek/ jogvita esetén illetékes bíróság: a Szombathelyi Törvényszék

Hatósági feladatok ellátása:

Magyar Energetikai-és Közmű Szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Telefonszám:(+36-1)459-7777
Fax: (+36-1) 459-7766
E-mail:mekh@mekh.hu

Panasz elutasítása esetén eljáró hatósági vagy békéltető testület:

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.
Telefonszám: +36 94 / 518-201
E-mail: meff.vezeto@vas.gov.hu

Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
Cím: Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 94/312-356
Fax: 94/316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu


Szolgáltatás díjai:
Az alaptevékenységek díja a miniszteri rendeletben meghatározott, a Víziközmű-szolgáltató által alkalmazott díjak. A díjak megtekinthetők a www.vasiviz.hu honlapunkon is.

Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása:

1) 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2) 2022. évi XXII. törvény (továbbiakban: Tkmtv.) a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításáról

3) 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

4) 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

5) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

6) 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről

7) 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

8) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

9) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

10) 1997. évi CXXIV. törvény az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

11) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

12) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

13) 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

14) 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

15) 2000. évi C. törvény a számvitelről

16) 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

17) 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

18) 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

19) 2013 évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

20) 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

21) 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

22) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

23) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

24) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

25) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

26) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

27) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

28) 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

29) 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

30) 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló

31) 2023. évi LI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. módosításáról

32) 2023. évi XXIX. törvény a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

33) 216/2023. (VI.1.) Kormányrendelet a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

34) 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

35) 243/2023. (VI.20.) Kormányrendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/20213. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról

36) 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

37) 334/2023. (VII.20.) Kormányrendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról

38) 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi- létesítmények védelméről

39) 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok

40) 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

41) 127/1991 (X.9.) Kormányrendelet a 1991. évi XLV. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

42) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

43) 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyama-tok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

44) 16/2016. (V.12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

45) 43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

46) 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

47) 2014/32/EU irányelve a mérőműszerek forgalmazásra vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

48) 2020/2184/EU irányelve az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről

49) 2014/68/14/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jog-szabályok harmonizációjáról

50) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

51) 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

52) 264/2023. (VI.28.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet módosításáról

53) 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

54) 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

55) 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

56) 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

57) 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

58) 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

59) 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

60) 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

61) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet

62) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól