Általános felhasználói tájékoztatóÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

2009. október 1-jétől

 

Tisztelt Felhasználónk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás módjának lehetőségeit és a panaszkezelésre vonatkozó előírásokat) figyelembe véve hatályba lépett a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és lefolytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

Társaságunknál a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatói tevékenység végzése az alábbiakban foglalt szabályozások figyelembe vételével történik:
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény
- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet

A 2009. évi LXXVI. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a következőkről tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat:
A szolgáltatási törvény meghatározása alapján szolgáltatási tevékenységnek minősül azon tevékenység, melyet a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VASIVÍZ ZRt.) végez.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI ADATOK

A Víziközmű-szolgáltató teljes neve: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: VASIVÍZ ZRt.
A Víziközmű-szolgáltató jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (ZRt.)
Székhely címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Székhely postacíme: 9700 Szombathely, Pf. 92.
Adószám: 11316385-2-18
Működési engedély nyilvántartási száma- Cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100607
Víziközmű-szolgáltató Ügyfélszolgálatának telefonszáma: 94/516-255
Ügyfélszolgálati Iroda fax száma: 94/516-283
Ügyfélszolgálati Iroda postacíme: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Ügyfélszolgálati Iroda e-mail címe: vasiviz@vasiviz.hu
Víziközmű-szolgáltató honlap címe: www.vasiviz.hu

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

Ügyfélszolgálati Iroda

9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.
Hétfő: 8:00-20:00 óra
Kedd - péntek: 8:00-14:00 óra

Fiókirodák

Körmendi Fiókiroda
9900 Körmend, Hunyadi J. u. 92.
Hétfő : 14:00-18:00 óra
Szerda: 8:00-15:00 óra
Péntek: 8.00-12.00 óra

Sárvári Fiókiroda:
9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.
Hétfő: 8.00-12.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra
Csütörtök: 14.00-18.00 óra

Celldömölki Fiókiroda:
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Hétfő: 8.00-12.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra
Csütörtök: 14.00-18.00 óra

Információs Pontok, Művezetőségek

Szentgotthárdi Művezetőség:
9971 Szentgotthárd, Wesselényi u. 11.
Hétfő: 8.00-15.00 óra
Szerda: 8.00-15.00 óra
Péntek: 8.00-12.00 óra

Vasvári Művezetőség:
9800 Vasvár, Petőfi S. u. 110.
Hétfő: 8.00-15.00 óra
Szerda: 8.00-15.00 óra
Péntek: 8.00-12.00 óra

A Víziközmű-szolgáltatót nyilvántartásba vett és a hatósági jogkörben eljáró szervek:

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet alapján:
A Kormány a „Vízgazdálkodásról szóló” 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásáról a következőket rendeli el:

A hatósági jogkörben eljáró szervek:
1. „A vízgazdálkodásról szóló” 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben meghatározott, a vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági hatásköröket és a hatósági jogkört a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség), b) a helyi önkormányzatok jegyzői, c) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) gyakorolják.
2. Vízügyi hatósági jogkörben első fokon – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – az illetékes felügyelőség, másodfokon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jár el.
3. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, valamint a 25. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

A Víziközmű-szolgáltató szakmai biztosítója:

Az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; Tel.: 06-40-421-421; e-mail cím: ugyfelszolgalat@allianz.hu) és a VASIVÍZ ZRt. között létrejött biztosítási szerződés.
Szerződés kelte: 2015.12.01.
Kötvény száma: 323499638
Fedezett kockázatok: ivóvíz-, és szennyvízszolgáltatás, vízi közmű működtetése, vagyonbiztosítás, általános felelősségbiztosítás.
A szerződés területi hatálya a VASIVÍZ ZRt. mindenkori működési területe (Vas megye).

Alkalmazott, általános szerződési feltételek:
A VASIVÍZ ZRt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) megtalálhatóak az Üzletszabályzatban, ami megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában, a Fiókirodákban, Információs pontokon és a honlapunkon is.

A bírósági illetékességre a „Polgári perrendtartásról szóló” 1952. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jogszabályhelyek/ jogvita esetén illetékes bíróság: a Szombathelyi Törvényszék

Hatósági feladatok ellátása:

Magyar Energetikai-és Közmű Szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Telefonszám:(+36-1)459-7777
Fax: (+36-1) 459-7766
E-mail:mekh@mekh.hu

Panasz elutasítása esetén eljáró hatósági vagy békéltető testület:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.
Telefonszám: +36 94 / 505-220
E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
Cím: Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 94/312-356, 94/506-645
Fax: 94/316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu


Szolgáltatás díjai:
Az alaptevékenységek díja a miniszteri rendeletben meghatározott, a Víziközmű-szolgáltató által alkalmazott díjak. A díjak megtekinthetők a www.vasiviz.hu honlapunkon is.

Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása:

1) 2016. évi CXXX. törvény a Polgári perrendtartásról
2) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
3) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
4) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
5) 1995. évi LVII. törvény a Vízgazdálkodásról
6) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
7) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
8) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
9) 2000. évi C. törvény a számvitelről
10) 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
11) 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásról
12) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
13) 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
14) 127/1991 (X.9.) kiadott kormányrendelet a 1991. évi XLV. a mérésügyről szóló törvény végrehajtására
15) 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
16) 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
17) 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
18) 19/2009. (I. 30.) kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
19) 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
20) 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
21) 219/2004. (VII.21.) számú Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
22) 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
23) 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
24) 2008. évi XLVII. törvény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról
25) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
26) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013 évi LIV. törvény