Szolgáltatás szüneteltetéseSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE

 

1. A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik.

2. A felhasználó a VASIVÍZ ZRt.-hez intézett nyilatkozatával kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, ha a felhasználási helyet átmenetileg nem használja.

3. A VASIVÍZ ZRt. a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül teljesíti.

4. A víziközmű-szolgáltatás a Felhasználó írásbeli kérelmére legfeljebb 1 éves időtartamra szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
- a Felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen vízfelhasználásra nem kerül sor,
- a Felhasználó nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,
- a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki feltételek biztosítottak,
- a szüneteltetés költségét előre meg kell fizetni, és a szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a befizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a Felhasználóval.

5. A VASIVÍZ ZRt. a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni.

6. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, a VASIVÍZ ZRt. jogosult a Vksztv.-ben és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

7. A Felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét évente megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani.

8. Amennyiben a felhasználó a 7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kérelem 1 éves időtartam lejárata előtt nem jelzi a szolgáltatás szüneteltetésének hosszabbítási-, vagy a víziközmű hálózatba történő visszakapcsolás igényét, úgy a VASIVÍZ ZRt. jogosult a Vksztv.-ben és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

9. Amennyiben a Felhasználó kéri a vízmérő visszaszerelését, annak elvégzésére csak a felszerelés költségeinek megfizetése után kerülhet sor.

Bejelentés módja:
-írásban postai úton
-személyesen