Szolgáltatás megszüntetéseSZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE

 

A vízbekötés megszüntetése az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján végezhető el. Amennyiben a bekötésről van biztosítva az ingatlan tűzoltóvíz ellátása, a bekötés megszüntetését a VASIVÍZ ZRt.-nek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.

1. Vízbekötés megszüntetése a tulajdonos megrendelésére

Az ingatlan tulajdonosa a vízbekötés megszüntetési igényével az Ügyfélszolgálati Irodát illetve a területileg illetékes Ügyfélszolgálati Fiókirodát és Ügyfélszolgálati Pontot keresheti fel.
A vízbekötés megszüntetése az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján végezhető el. A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás esetén a felhasználó – amennyiben a felhasználási hely megfelel a Vksztv. 55. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek – 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos írásbeli hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett víziközmű- szolgáltatást.
Amennyiben a bekötésről van biztosítva az ingatlan tűzivíz ellátása, a bekötés megszüntetését megelőzően a VASIVÍZ ZRt. -nek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget értesítenie kell. A tulajdonos megrendelése alapján végzett vízbekötés megszüntetést úgy kell végrehajtani, hogy a bekötést a gerincvezetéknél le kell dugózni, és a vízmérő aknából a vízmérőt és szerelvényeit ki kell szerelni. A gerincvezeték közterületen való kibontásához és a bekötővezeték ledugózásához szükséges érvényes közterület bontási engedély beszerzése és a közterület végleges helyreállítási költségének viselése minden esetben a megrendelő feladata.
Vízbekötés megszüntetése az adott ingatlan ivóvíz- törzshálózatra, illetve szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség fenntartása mellett kezdeményezhető. A Vksztv. 55. §. (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű- rendszerbe beköttetni és a víziközmű- szolgáltatást igénybe venni.

Bejelentés módja: írásban postai úton


2. Ingatlanok egyesítésénél a feleslegessé váló víz- és szennyvíz bekötés megszüntetése

A víziközmű-hálózatba már bekötött ingatlanok egyesítésénél a feleslegessé váló víz- és szennyvíz bekötést a hatályos rendelkezés alapján meg lehet szüntetni. A bekötés megszüntetésekor a bekötést a gerincvezetéknél ledugózásra kerül, valamint a vízmérő aknából a vízmérő és szerelvényei kiszerelésre kerülnek. A bekötés megszüntetésének összes költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

Bejelentés módja: írásban postai úton