Szolgáltatás korlátozása, kizárásaSzolgáltatás korlátozása, kizárása

 

1) A VASIVÍZ ZRt.- a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett a víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult:


a) a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,
b) az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
c) lakossági Felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,
d) előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodott, vagy
e) nem lakossági Felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja.

2) Ezen intézkedések nem alkalmazhatók egészségügyi és gyermekintézmények esetében, továbbá lakossági Felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében.

3) Létfenntartási és a közegészségügyi vízigények teljesítését az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizheti, és szükség szerint intézkedik a víziközmű-szolgáltatóval szemben.

4) A VASIVÍZ ZRt. az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult ezen fejezet 1) bekezdés szerinti intézkedések megtételére:

- a lakossági Felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett vagy jelen üzletszabályzat 7.3.8 1) bekezdése szerinti elszámolási módot választó elkülönített vízhasználó hitelesítéssel nem rendelkező mellékvízmérőt működtet, valamint ha az e törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon nem teszi lehetővé a mellékvízmérő leolvasását,

- a VASIVÍZ ZRt. a Felhasználót ezen fejezet 1) bekezdésében meghatározott következmények kilátásba helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére ezen fejezet 5) bekezdésében foglaltak szerint legalább kétszer írásban felszólította, és az első felszólításban a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét felhívta a Vksztv. és az 58/2013. kormányrendelet alapján őt megillető kedvezményekre valamint a felhasználási hely fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet ezen fejezet 5) bekezdésében foglaltak szerint értesítette.

5) Ha a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alkalmazásában állapodott meg, de az előrefizetős mérő alkalmazásában történt megállapodást követően az előrefizetős mérő a felhasználói díjfizetés hiánya miatt lezár, akkor az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak alkalmazhatóak.