Szerződés felmondásaSZERZŐDÉS FELMONDÁSA

 

1. A rendes felmondás szabályai:

1) A rendes felmondás joga nem korlátozható. A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén a felhasználó - amennyiben a felhasználási hely megfelel a Vksztv. 55. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek - 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos írásbeli hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett víziközmű-szolgáltatást.


2) A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a VASIVÍZ ZRt. a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. A VASIVÍZ ZRt. mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, valamint a teljes bizonyító erejű magánokirat szerinti képviselőt.


3) A felmondáshoz az alábbi adatok megadása szükséges:
  - a felhasználási helyhez kapcsolódó azonosító adatok (felhasználási hely azonosító, vízmérő gyári száma, felhasználó neve, címe, vevő (fizető) azonosító)
  - a felmondás napjára vonatkozó vízmérő állása

Bejelentés módja: írásban postai úton

2. A közszolgáltatási szerződés VASIVÍZ ZRt. általi azonnali hatályú felmondása

1) A közszolgáltatási szerződést a VASIVÍZ ZRt. azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
  - annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez,
  - a felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása, cseréje érdekében, a VASIVÍZ ZRt. a felhasználót az együttműködésre legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre,
  - a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát, vagy
  - a szerződésben meghatározott nem lakossági felhasználó és a rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi, és a VASIVÍZ ZRt. általi felszólítás ellenére sem intézkedett a kvóta különbözet megváltásáról vagy a szerződésben szereplő kvóta szerinti fogyasztás betartásáról.


2) A szerződés megszüntetését követően a szolgáltatás újraindításának költségei a felhasználót terhelik.

 

3. A szerződések megszűnésének esetei

1) A felhasználó személyének változása miatt a felhasználási helyre a VASIVÍZ ZRt. új közszolgáltatási szerződést kötött.


2) A VASIVÍZ ZRt. a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondta.


3) A felhasználási helyre vonatkozó szerződés megszűnik a felhasználási hely megszűnésével, a felhasználó elhalálozásával, nem lakossági felhasználó jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnésével, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás következtében történő megszüntetésével.


4) A mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, ha az elkülönített vízhasználó:
  a) a tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy plombát megsérti, illetve eltávolítja vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott vízmérési helyről leszereli;
  b) határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.