Műszaki ügyintézés, víz és csatornabekötés1. Víz- és csatornabekötés igénylésének menete:

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti. A vízbekötés megrendelőjének vagy tulajdonosának a tulajdonjogot igazolnia kell egy 30 napnál nem régebbi érvényes tulajdoni lappal. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat honlapunkról letölthető.

A bekötés üzembe helyezésének feltétele a bekötési díj befizetésének igazolása, valamint a szolgáltatási szerződés aláírása. A bekötés költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól.

Szombathelyi Ügyfélszolgálati irodánkban tájékoztatást adunk az eljárás rendjéről és a területileg illetékes művezető elérhetőségéről.

A bekötés igénylője felkeresi a területileg illetékes Ügyfélszolgálati Fiókirodát, Információs pontot. Tájékoztatást kap az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról, megállapítják a bekötés szükséges átmérőjét, majd a helyszíni felmérés során a tulajdonossal együtt kitűzik a vízmérő akna vagy a szennyvíz tisztítóidom pontos helyét.
Az igénybejelentésben a bejelentő közli:
a) a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,
b) nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,
c) a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem azonos a bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és
d) a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

Az igénybejelentés kézhezvételét követő 5 napon belül a VASIVÍZ ZRt. vizsgálja:
- a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,
- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását,
- a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását,
- a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit,
- üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.
- amennyiben az igénybejelentő a víziközmű-szolgáltatás alapfeltételeivel nem rendelkező hálózatszakaszra kíván csatlakozni a csatlakozás csak speciális, a Felhasználóval történt egyedi megállapodás szerint lehetséges.

A VASIVÍZ ZRt. az igénybejelentést a kézhezvételét követő 5 napon belül elutasítja, ha
a) a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
b) bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
c) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
e) az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn

Az igénybejelentést követően - ha nincs műszaki, illetve egyéb akadálya – legkésőbb 5 napon belül tájékoztatjuk a bekötés elvi lehetőségéről és az egyéb tudnivalókról.
Összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, a legfeljebb 32mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén térítésmentessé válnak:
• a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
• az igénybejelentés elbírálása,
• a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
• rácsatlakozáskor a bekötési vízmérő költsége
• a bekötési vízmérő felszerelése,
• és a nyomáspróba.

Továbbra is meg kell téríteni:
• a szemle díját,
• a plombálás díját,
• a tervjóváhagyás díját,
• a bekötés megtervezését (az engedéllyel rendelkező szaktervező részére)
• a bekötőcsövet és lefektetésének árát, a vízmérőt közrefogó elzáró szerelvényeket, visszacsapó szelepet és ezek felszerelését,
• ha a szolgáltató biztosítja, az előre gyártott vízmérőaknát,
• csatornabekötésnél a bekötő csatornacsövet és a tisztító idomot (amennyiben nem volt a bekötés a csatorna beruházás része)
• a törzshálózatra való rákötést és az ehhez szükséges szerelvényeket.
• a vízbekötés fertőtlenítését
• az elkészült bekötés geodéziai bemérését
• és a kiszállás díját

A díjmentes tételek összege átlagos ivóvíz bekötés esetén nagyságrendileg nettó 15.000,- Ft, szennyvíz bekötés esetén nem értelmezhető.
A felhasználónak a jövőben is gondoskodni kell a vízmérőhely kialakításáról, el kell készíttetni a szükséges tervet, és meg kell előlegezni a bekötővezeték és a vízmérő akna kiépítésének, illetve telepítésének anyag-és munkadíját,a geodéziai bemérését.

A fenti térítésmentesség a 2017.július 01-e után elkészült bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokat a módosítás változatlan formában hagyja.

2. Vízmérők pontossági ellenőrzése

Ha a felhasználó kételkedik a vízmérő pontosságában, ügyfélszolgálati irodánkban, illetve fiókirodáinkban, vagy az információs pontokon kezdeményezheti annak rendkívüli vizsgálatát. Ekkor - egyeztetett időpontban - a mérő helyére másik hiteles mérőt szerelünk, a hitelesítendő mérőt pedig a felhasználó által ellenőrizhetően, lezárt dobozban az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) laboratóriumába szállítjuk. Az ellenőrző hitelesítés időpontjáról értesítjük a felhasználót, aki a vizsgálat alatt jelen lehet.

Az MKEH a pontossági ellenőrzésről bizonyítványt állít ki. Ha a mérő a vizsgálaton megfelelőnek minősül, a rendkívüli vizsgálat, illetve hitelesítés költsége a felhasználót terheli. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a mérő a jogszabályoknak nem felel meg, a hitelesítés költségét a szolgáltató viseli, és ha a mérő a felhasználó hátrányára téved, a felhasználó átlagfogyasztás szerint fizeti a vízdíjat, melyet a vizsgálat kérését megelőző leolvasástól kezdődően, a megelőző egy év alapján számolunk ki.

Megrendelés módja:
- személyesen
- telefonon
- írásban (postai úton, vagy e-mailen)

3. Szennyvízhálózatra történt rákötés bejelentése:

A Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. - ellenőrzése során - a jogtalan használat tényét feltárja, szabálysértési eljárást kezdeményezhet és jogosult a felmerült költségeket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni.

Bejelentés módja:
- személyesen
- írásban (csak postai úton)

Letölthető űrlap: Csatornarákötés bejelentése