Felhasználó és adatai változásának bejelentéseTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÓVÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉRŐL

 

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség, melynek elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséggel jár.

1.          Mennyi időn belül kell bejelenteni a változást?

o    Felhasználó változás esetén: birtokbavételtől számított 15 napon belül

o    Elhalálozás, öröklés esetén: tulajdonjog bejegyzést tartalmazó tulajdoni lap megérkezésétől számított 15 nap.

2. Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére és milyen dokumentumok MÁSOLATA szükségesek hozzá?

(Amennyiben a szerződés vagy tulajdoni lap 60 napnál régebbi, minden esetben új tulajdoni lap másolatát kérjük!)

Ingatlan adás-vétel, ajándékozás: (nyomtatvány kitöltése kötelező) 

o    60 napnál nem régebbi változást igazoló szerződés (adásvételi, ajándékozási, stb.) vagy

o    60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata vagy

o    birtokbaadási jegyzőkönyv és 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.

Lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlése vagy felmondása: Bérleti szerződés vagy annak felmondása. (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Öröklés: (nyomtatvány kitöltése kötelező)             

o   halotti anyakönyvi kivonat (ezzel csak a levelezési nevet és címet áll módunkban átírni) és

o   60 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy

o   60 napnál nem régebbi hagyatéki végzés, ha régebbi, akkor tulajdoni lap is szükséges.

Felhasználási hely adatainak változása: Önkormányzat által kiadott Határozat.

Névváltozás (pl. házasságkötés, válás):

o    válást igazoló okirat, bírósági végzés, vagy

o    30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy

o    házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány.

Közös képviselő váltás esetén: Lakóközösség által készült jegyzőkönyv (közös tulajdonú ingatlan esetén az összes tulajdonostárs tulajdoni hányad szerint számított több mint felének a hozzájárulása szükséges). (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Árverés útján vásárolt ingatlan: Tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum (árverési jegyzőkönyv, tulajdoni lap). (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Egyéb adatváltozások:          - Levelezési cím változása – lakcímkártya bemutatása

                                        - E-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám változása

                                        - Fizetési mód és bankszámlaszám változása

Felhasználói jogutódlás esetén: A jogutódlást igazoló dokumentum (pl. cégbírósági végzés). (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Felhasználó képviselőjének személyének beállt változás esetén: A beállt változást igazoló dokumentum (pl. meghatalmazás, cégbírósági végzés).

Egyéni vállalkozó a felhasználási helyen a víziközmű- szolgáltatást lakossági felhasználóként kívánja igénybe venni, csatolni szükséges az alábbiakat: (nyomtatvány kitöltése kötelező)

o    60 napnál nem régebbi tulajdoni lap,

o    az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó NAV Értesítés az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének vagy megszűnésének nyilvántartásba vételéről, vagy

o    azt igazoló dokumentum, hogy az adott felhasználási helyen már nem történik jövedelemszerző tevékenység, tehát a működési engedély/telephely/fióktelep engedély az adott felhasználási helyre megszűnik (felhasználó egyéni vállalkozó marad),

o    Nyilatkozat a kérelmező lakossági felhasználótól, - illetve az ingatlan tulajdonosától nem egyezőség esetén - hogy a felhasználási helyet sem a tulajdonos, sem egyéb jogcímen használó és azok családtagjai jövedelemszerző tevékenységre nem használják.

3.           Egyéb fontos tudnivalók:

o     A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. vételár az adásvételi szerződésben, stb.).

o     A legmegfelelőbb eljárás, ha a régi és az új felhasználó együttesen jelentik be a változást Ügyfélszolgálati irodánkban, Fiókirodáinkban és Ügyfélszolgálati Pontjainkon. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával ezt az egyik fél is megteheti vagy postai úton (VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) vagy elektronikus úton (vasiviz@vasiviz.hu) megküldheti Társaságunknak. A változás bejelentését meghatalmazott útján is intézheti, melyhez a szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető. (www.vasiviz.hu)

o     A korábbi közszolgáltatási szerződés felmondása csak az új felhasználóval való szerződéskötés napján lép hatályba. Az új felhasználóval történő szerződéskötés napját megelőző időpontig a korábbi felhasználó felel a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásáért. (Pl.: számlák fizetése, felhasználási hely karbantartása, mérő fagy elleni védelme, stb.)

o     Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a felhasználási helyen lejárt határidejű tartozást tartunk nyilván, abban az esetben az új felhasználóval történő szerződéskötést mindaddig elutasítjuk, míg a tartozás rendezésre nem kerül.

o     Amennyiben a felhasználási helyen a korábbi felhasználó tartozást halmozott fel, és emiatt a felhasználási hely korlátozásra került, a szolgáltatás helyreállításához szükséges a tartozás, valamint a visszanyitás költségének rendezése is.

o     A 2011. évi CCIX. törvény szerint, amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelés áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a szolgáltató a vízszolgáltatás már fennálló korlátozását/felfüggesztését fenntarthatja, illetve felhasználó változást követően is elvégezheti.

o     Felhívjuk Tisztelt Felhasználónk figyelmét, hogy nem csak a felhasználó személyében bekövetkező változást, hanem a felhasználó adataiban bekövetkező változást (névváltozás, lakcímváltozás, képviseleti jogosultság változása, stb.) is be kell jelenteni a Szolgáltató részére.                                                                                                                       

Bejelentés módja:
- személyesen (formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)
- írásban (postai úton formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)

Letölthető űrlapok:
- Felhasználóváltozás bejelentés
- Meghatalmazás
- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat