Felhasználó és adatai változásának bejelentéseTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÓVÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉRŐL

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség, melynek elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséggel jár.

 

1.         Mennyi időn belül kell bejelenteni a változást?

    1.1.  Felhasználó változás esetén: birtokbavételtől számított 15 napon belül.

    1.2.  Elhalálozás, öröklés esetén: tulajdonjog bejegyzést tartalmazó tulajdoni lap megérkezésétől számított 15 nap.

 

2.         Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére és milyen dokumentumok MÁSOLATA szükségesek hozzá?

    2.1.  Ingatlan adás-vétel, ajándékozás:  

           -    60 napnál nem régebbi változást igazoló szerződés (adásvételi, ajándékozási…stb.) vagy

           -    60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata vagy

           -    birtokbaadási jegyzőkönyv és 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.

Amennyiben a szerződés vagy tulajdoni lap 60 napnál régebbi, minden esetben új tulajdoni lap másolatát kérjük!

 

    2.2.  Lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlése vagy felmondása:   bérleti szerződés, vagy annak felmondása.

    2.3.  Öröklés:      -   halotti anyakönyvi kivonat (ezzel csak a levelezési nevet és címet áll módunkban átírni) és

                                 -   60 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy

                                 -   60 napnál nem régebbi hagyatéki végzés, ha régebbi, akkor tulajdoni lap is szükséges.

    2.4.  Felhasználási hely adatainak változása:      Önkormányzat által kiadott határozat.

    2.5.  Névváltozás (pl. házasságkötés, válás):      -    válást igazoló okirat, bírósági végzés, vagy

                                                                                  -    30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy

                                                                                  -     házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány.

    2.6.  Közös képviselő váltás esetén: lakóközösség által készült jegyzőkönyv (Közös tulajdonú ingatlan esetén az összes tulajdonostárs tulajdoni hányad szerint számított több mint felének a hozzájárulása szükséges.)

    2.7.  Árverés útján vásárolt ingatlan:      tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum (árverési jegyzőkönyv, tulajdoni lap)

    2.8.  Egyéb adatváltozások:       -    Levelezési cím változása – lakcímkártya bemutatása.

                                                          -     E-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám változása

                                                          -    Fizetési mód és bankszámlaszám változása

AZ ALÁBBI PONTOKBAN FELSOROLT VÁLTOZÁSOKHOZ A BEJELENTÉS FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ: 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7.

 

3.         Egyéb fontos tudnivalók:

3.1.   A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. vételár az adásvételi szerződésben, stb.).

3.2.  A legmegfelelőbb eljárás, ha a régi és az új felhasználó együttesen jelentik be a változást Ügyfélszolgálati irodánkban, Fiókirodáinkban és Információs pontjainkon. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával ezt az egyik fél is megteheti, vagy postai úton (VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) vagy elektronikus úton (vasiviz@vasiviz.hu) megküldheti Társaságunknak. A változás bejelentését meghatalmazott útján is intézheti, melyhez a szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető. (www.vasiviz.hu)

3.3.  A korábbi közszolgáltatási szerződés felmondása csak az új felhasználóval való szerződéskötés napján lép hatályba. Az új felhasználóval történő szerződéskötés napját megelőző időpontig a korábbi felhasználó felel a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásáért. (Pl.: számlák fizetése, felhasználási hely karbantartása, mérő fagy elleni védelme, stb.)

3.4.  Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a felhasználási helyen lejárt határidejű tartozást tartunk nyilván, abban az esetben az új felhasználóval történő szerződéskötést mindaddig elutasítjuk, míg a tartozás rendezésre nem kerül.

3.5.  Amennyiben a felhasználási helyen a korábbi felhasználó tartozást halmozott fel, és emiatt a felhasználási hely korlátozásra került, a szolgáltatás helyreállításához szükséges a tartozás, valamint a visszanyitás költségének rendezése is.

3.6.  A 2011. évi CCIX. törvény szerint, amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelés áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a szolgáltató a vízszolgáltatás már fennálló korlátozását/felfüggesztését fenntarthatja, illetve felhasználó változást követően is elvégezheti.

3.7.  Felhívjuk Tisztelt Felhasználónk figyelmét, hogy nem csak a felhasználó személyében bekövetkező változást, hanem a felhasználó adataiban bekövetkező változást (névváltozás, lakcímváltozás, képviseleti jogosultság változása, stb.) is be kell jelenteni a Szolgáltató részére.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek az Üzletszabályzatunk szerint kötbér vonzata van.

Bejelentés módja:
- személyesen (formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)
- írásban (postai úton formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)

 

Letölthető űrlapok:
- Felhasználóváltozás bejelentés
- Meghatalmazás
- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat