Felhasználó és adatai változásának bejelentése1. Felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentése

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. Későbbiekben a vitás ügyek abból is adódhatnak, hogy a felhasználó személyében történt változást a szolgáltató felé nem, vagy késedelmesen jelentik be.

Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére?
A változást nemcsak akkor kell bejelenteni, ha a felhasználó új helyre költözik, akkor is meg kell tenni, amikor:
• ingatlan adás-vétel során,
• lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlése esetén,
• öröklés esetén,
• ajándékozás esetén,
• szívességi lakáshasználat esetén.

A legmegfelelőbb eljárás, ha a régi és az új felhasználó együttesen jelentik be a változást Ügyfélszolgálati irodánkban. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával ezt külön-külön is megtehetik. A bejelentést meghatalmazott is megteheti, melyhez a szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető.

Fontos!!

Nem csupán beköltözőként, hanem kiköltözőként is jelezni kell, ha az adott felhasználási helyen a korábbi felhasználó már nem veszi igénybe a szolgáltatást.

Amennyiben a felhasználási helyen a korábbi felhasználó tartozást halmozott fel, és ezért a felhasználási hely korlátozásra került, ebben az esetben a szolgáltatás helyreállításához szükséges a tartozás rendezése.

A korábbi felhasználói szerződés felmondása csak az új felhasználóval való szerződés-kötés napján lép hatályba, azt megelőző időpontig a korábbi felhasználó felel a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásáért. (Pl.: számlák fizetése, felhasználási hely karbantartása, mérő fagy elleni védelme, stb.)

Mennyi időn belül kell bejelenteni a változást?
Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást a birtokbavételtől számított 15 napon belül kell bejelenteni, ez alól a felhasználó elhalálozása jelent kivételt, ez esetben 60 nap áll rendelkezésre a bejelentésre és az új szerződés megkötésére.

Mi szükséges az átíráshoz?

• -adásvételi szerződés vagy a tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés másolata és 15 napnál nem régebbi birtokbaadási jegyzőkönyv, vagy a változást már tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelelő), bérleti szerződés vagy annak felmondása;

  -ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet: a fentieken túl a cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány.
  -ha az új felhasználó intézmény: a fentieken túl a cégbírósági bejegyzés másolata; megbízólevél, vagy kinevezési okmány másolata, szükség esetén önkormányzati határozat vagy alapító okirat;
társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
névváltozás esetén: a változást igazoló dokumentum, valamint magánszemélynél személyi azonosságot igazoló hatósági igazolvány bemutatása
közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv;
halálesetnél: jogerős hagyaték átadó végzés vagy öröklési bizonyítvány vagy halotti anyakönyvi kivonat másolata és a változást már tartalmazó tulajdoni lap másolata.

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor az átíráshoz szükséges valamennyi tulajdonos hozzájárulása vagy annak jogpótlása.

Amennyiben a beköltöző tartósan nem szeretné használni az adott közművet, és emiatt nem szeretne szerződést kötni, külön díj ellenében megrendelheti a szolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését.

Felhívjuk Tisztelt Felhasználónk figyelmét, hogy nem csak a felhasználó személyében bekövetkező változást, hanem a felhasználó adataiban bekövetkező változást (névváltozás, lakcímváltozás, képviseleti jogosultság változása) is be kell jelenteni a Szolgáltató részére.

2. A felhasználó adataiban bekövetkező változás bejelentésének szabályai

Ha a Közszolgáltatási szerződésben rögzített adataiban bármely változás következik be, arról a Felhasználó, elkülönített vízhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül értesíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek az Üzletszabályzatunk szerint kötbér vonzata is lehet.

Bejelentés módja:
- személyesen (formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)
- írásban (postai úton formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)

Letölthető űrlapok:
- Bejelentés
- Meghatalmazás
- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

3. Fizető személyében vagy/és fizetőcímben történt változás bejelentése:

Felhasználóinknak lehetősége van a felhasználótól és felhasználási helytől eltérő fizetői elérhetőségek megadására.

Bejelentés módja:
- személyesen(formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)
- írásban (postai úton formanyomtatvány és a szükséges dokumentumok csatolásával)

Letölthető űrlapok:
- Bejelentés
- Meghatalmazás
- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

4. Levelezési név és címváltozás bejelentése:

Felhasználóinknak lehetősége van a fizetési név és címen felül olyan elérhetőséget is megadni, ahova szeretné, hogy küldjük a számlákat és egyéb leveleket.

Bejelentés módja:
- személyesen
- telefonon
- írásban (postai úton, vagy e-mailen)
- online ügyfélszolgálaton keresztül