PanaszkezelésAz ügyfélszolgálat az írásban benyújtott beadványokat igazolás ellenében veszi át. A víziközmű-szolgáltató a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni. Ha a beadvány a közműves ivóvíz-szolgáltatással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyaránt összefügg, és ennek következtében több víziközmű-szolgáltatót érint, a víziközmű-szolgáltatók kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 5 napon belül az intézkedési hatáskörök tisztázásához és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni és ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban vagy elektronikus úton tájékoztatni. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a felhasználói bejelentések kezelése lehetőség szerint azonnal, helyben történő ügyintézéssel, amennyiben ez nem megoldható a bejelentés írásos rögzítésével és a panasz kivizsgálásával  történik.

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.A 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

A szóban közölt panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a felhasználó neve, lakcíme, a felhasználási hely címe,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a víziközmű-szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz kivételével- a felhasználó aláírása, valamint
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

 

A víziközmű-szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

Panasz és bejelentés elutasítása esetén is értesíti a víziközmű-szolgáltató írásban a Felhasználót, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely Hatósághoz vagy Békéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért. Az írásos tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes Hatóság, illetve a Békéltető testület elérhetőségeit.

A felhasználói jogok az alábbi független testületeknél érvényesíthetők:

1. A szerződéskötéssel, szerződésszegéssekkel, szabálytalan vételezéssel, rongálással, műszaki, csatlakozási kérdésekkel, szerződés nélküli vételezéssel, felhasználó változással, szolgáltatás minőségével, védendő fogyasztók kezelésével, nem lakossági számlázással, méréssel, felfüggesztéssel kapcsolatosan a Magyar Energetikai-és Közmű Szabályozási Hivatal jár el:

Magyar Energetikai-és Közmű Szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Telefon: 1/459-7777
Fax: 1/459-7766
E-mail: mekh@mekh.hu

2. A lakossági számlázással, elszámolással, méréssel, a lakossági felhasználó számlatartozás miatti korlátozásával, felfüggesztésével, a számlakép előírások betartásával, a felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos jogszabályban és üzletszabályzatban foglalt rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el:

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 29.
Telefon: 94/505-220
E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Másodfokú hatósági jogutód:
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Levelezési cím: 1576 Budapest, Pf. 25.
Telefon: 1/460-2201
E-mail: vezeto.meff@pest.gov.hu
weboldal: http://www.kormanyhivatal.hu

Általános jogutód
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefon: 1/795-1700
Fax: 1/795-0697

3. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezés:

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 94/312-356
Fax: 94/316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

4. A létfenntartási, a közegészségügyi vízigények teljesítésével összefüggésben:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Cím: 9700 Szombathely, Sugár út 9. Pf.: 110.
Telefon: 94/506-300, 506-315
E-mail: titkarsag.szhely@nydr.antsz.hu

5. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 18. §-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala:
Cím: Budapest V. ker. Nádor utca 22.
Levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06/1/475-7100
Fax: 06/1/269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu