Keressen minket a facebook-on is! FőoldalÜgyfélszolgálatPanaszkezelés

Panaszkezelés

Az ügyfélszolgálat az írásban benyújtott beadványokat igazolás ellenében veszi át. A víziközmű-szolgáltató a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni. Ha a beadvány a közműves ivóvíz-szolgáltatással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyaránt összefügg, és ennek következtében több víziközmű-szolgáltatót érint, a víziközmű-szolgáltatók kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 5 napon belül az intézkedési hatáskörök tisztázásához és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni és ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban vagy elektronikus úton tájékoztatni. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a felhasználói bejelentések kezelése lehetőség szerint azonnal, helyben történő ügyintézéssel, amennyiben ez nem megoldható a bejelentés írásos rögzítésével és a panasz kivizsgálásával  történik.


Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.A 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.
A szóban közölt panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a felhasználó neve, lakcíme, a felhasználási hely címe,

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

- a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a víziközmű-szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz kivételével- a felhasználó aláírása, valamint

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.


A víziközmű-szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.


Panasz és bejelentés elutasítása esetén is értesíti a víziközmű-szolgáltató írásban a Felhasználót, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely Hatósághoz vagy Békéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért. Az írásos tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes Hatóság, illetve a Békéltető testület elérhetőségeit.

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő